» Материалы за Февраль 2019 года

 
 
 

Құрметті ата-аналар!

Автор: admin от 25-02-2019, 08:57, посмотрело: 163

Құрметті ата-аналар!


ҰБТ жақындап қалғанда, балаларыныздың организмын бұл мәселе бойынша өте жақсы дайындау керек.
Сол үшін сіздердің назарларынызға негізгі ережелерді ұсынамыз.

· ҰБТға екі күн қалғанда
Балаларыныз таза ауада серуендесін ( 4 сағаттан кем болмасын), немесе бассейнға, моншаға, хауызға баратын мүмкіндік болса барып келсін

· Бір түн алдында
Тыныштандыратын шөп шайын ішсін

· Тапсыратын күні
Таза ауада 1 сағаттай серуендеп, музыка тыңдасын

· Тапсыруға 20 минут қалғанда
Бір стакан шай немесе шырынды сок болмаған жағдайда жай стаканға С дәрумені бар ( аскорбин қышқылы 2,5 гр-нан аспау керек) суын ішсін.

Аскорбин қышқылы бар суды тест тапсырып отырған кездеде ішіп отыруына болады.Тағыда тест басталар алдында 20-15 минут бұрын но-шпа дәрісінің 1-2 дәруін ішкен жақсы.

· Дәл тестің басталуының алдында
Баланызбен бірге қорқыныш сезімінен шығыныз.Өзінізді босатып, жиналыныз.Басынан аяғына дейін озінізді қолынызда ұстауға көңіл бөлініз.Тыныс алу жаттығуын жасаныз ( 3-4 рет терең тыныс алып, демінізді шығарыңыз)


Қымбатты түлектер!

Тестің алдында мақсатты түрде организмдерінді осы мәселе бойынша дайындап, сабақ пәндеріне аса назар аударып дайындалындар.

· ҰБТға екі күн қалғанда
Таза ауада көп серуенде ( 4 сағаттан кем болмауы керек), егерде бассейнға, моншаға, хауызға баратын мүмкіндік болса барып кел.Үйде әрқашанда әндетіп жүр жәнеде ритмикалық әуендерге қосылып ән айтып, биле.

· Бір түн алдында
Тыныштандыратын шөп шайын іш.

· Тапсыратын күні
Таза ауада 1 сағаттай серуендеп, музыка тыңда

· Тапсыруға 20 минут қалғанда
Бір стакан шай немесе шырынды сок іш, болмай қалған жағдайда жай стаканға С дәрумені бар ( аскорбин қышқылы 2,5 гр-нан аспау керек) суын іш.

Аскорбин қышқылы бар суды тест тапсырып отырған кездеде ішіп отыруына болады.Тағыда тест басталар алдында 20-15 минут бұрын но-шпа дәрісінің 1-2 дәруін ішкен жақсы.

·
Дәл тестің басталуының алдында


Қорқыныш сезімінен шық.Өз-өзінді босатып, жинал.Бастапқы минуттың соңғы секундына дейін өз-өзінді қандай жағдай болмасын қолға ұстуға тырыс. Тыныс алу жаттығуын жаса ( 3-4 рет терең тыныс алып, демінді шығар)


Іске сәт!

Категория: Мектеп әкімшілігі / Ата-аналарға

 

Обновленное содержание основного образования

Автор: admin от 25-02-2019, 08:51, посмотрело: 147

0 Обновленное содержание основного образования

Подлежит опубликованию в Собрании актов Президента и Правительства Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы (далее – Программа).
2. Правительству Республики Казахстан:
1) в месячный срок разработать и утвердить по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан План мероприятий по реализации Программы;
2) представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан результаты мониторинга реализации Программы в сроки и порядке, определяемые Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 "О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан".
3. Центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, принять меры по реализации Программы.
4. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент


Республики Казахстан


Н.Назарбаев

<!-- [if !supportLineBreakNewLine] -->
<!-- [endif] -->УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Республики Казахстан
от 1 марта 2016 года № 205ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
развития образования и науки Республики Казахстан
на 2016 - 2019 годы
Астана, 2016 год
1. Паспорт ПрограммыНаименование Программы


Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы (далее – Программа)


Основание для разработки


Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года";
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 11 ноября 2014 года "Нұрлы жол – путь в будущее"; Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 30 ноября 2015 года "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие";
План нации "100 конкретных шагов: современное государство для всех"


Государственный орган, ответственный за разработку Программы


Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК)


Государственные органы, ответственные за реализацию Программы


Министерство образования и науки Республики Казахстан, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство культуры и спорта, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, акиматы городов Астаны и Алматы, областей


Цель Программы


Повышение конкурентоспособности образования и науки, развитие человеческого капитала для устойчивого роста экономики


Цели Программы


обеспечение равного доступа к качественному дошкольному воспитанию и обучению;
обеспечение равного доступа к качественному среднему образованию, формирование интеллектуально, физически, духовно развитого и успешного гражданина;
социально-экономическая интеграция молодежи через создание условий для получения технического и профессионального образования;
обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными кадрами с высшим и послевузовским образованием, интеграция образования, науки и инноваций;
обеспечение реального вклада науки для ускоренной диверсификации и устойчивого развития экономики страны


Задачи Программы


улучшение качественного состава педагогических кадров дошкольных организаций и повышение престижа профессии;
увеличение сети дошкольных организаций с учетом демографической ситуации;
обновление содержания дошкольного воспитания и обучения, ориентированного на качественную подготовку детей к школе;
усовершенствование менеджмента и мониторинга развития дошкольного воспитания и обучения;
повышение престижа профессии педагогов и повышение их качественного состава;
обеспечение инфраструктурного развития среднего образования;
обновление содержания среднего образования;
формирование у школьников духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік Ел" и культуры здорового образа жизни;
усовершенствование менеджмента и мониторинга развития среднего образования;
повышение престижа системы технического и профессионального образования (далее – ТиПО);
обеспечение доступности ТиПО и качества подготовки кадров;
обновление содержания ТиПО с учетом запросов индустриально-инновационного развития страны;
укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік Ел" и культуры здорового образа жизни;
усовершенствование менеджмента и мониторинга развития ТиПО;
обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров;
модернизация содержания высшего и послевузовского образования в контексте мировых тенденций;
создание условий для коммерциализации результатов научных исследований и технологий;
вовлечение молодежи, высших учебных заведений (далее - ВУЗ) в укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік Ел" и культуры здорового образа жизни;
усовершенствование менеджмента и мониторинга развития высшего и послевузовского образования;
увеличение вклада науки в развитие экономики страны;
укрепление научного потенциала и статуса ученого;
модернизация инфраструктуры науки;
усовершенствование менеджмента и мониторинга развития науки


Сроки реализации


2016 - 2019 годы


Целевые индикаторы


доля детей 3-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением по обновленному содержанию, в 2017 году – 87,5 %, в 2019 году – 100 %;
доля школ, перешедших на обновленное содержание образования по опыту автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (далее – НИШ), в 2016 году – 100 %, в 2019 году – 100 %;
доля учащихся с успеваемостью на "хорошо" и "отлично" (качество обучения) в 2017 году – 62 %, в 2019 году – 70 %;
доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государственному образовательному заказу, трудоустроенных и занятых в первый год после окончания обучения, в 2017 году – 92 %, в 2019 году – 95 %; доля выпускников вузов, обучившихся по государственному образовательному заказу, трудоустроенных в первый год после окончания вуза по специальности, к 2017 году – 85 %, в 2019 году – 90 %; количество вузов Казахстана, отмеченных в рейтинге QS-WUR:
2017 год 2019 год
топ-200 0 2
топ-300 2 2
топ-500 2 3
топ-701+ 7 9
доля затрат на опытно-конструкторские разработки в общем объеме финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в 2017 году – 21,2 %, в 2019 году – 22,3 %;
доля коммерциализированных проектов в общем количестве прикладных научно-исследовательских работ в 2017 году – 17,5 %, в 2019 году – 20 %.


Источники и объемы финансирования


На реализацию Программы в 2016 - 2019 годах будут направлены средства бюджета, а также другие средства, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. Общие затраты из бюджета на реализацию Программы составят 1 423,4 млрд. тенге (РБ – 1 153,0 млрд. тенге, МБ – 252,4 млрд. тенге)
2. Введение

Мир живет в период глобальных вызовов. Это новые технологические достижения и внедрение инноваций, ускоренное развитие IT-технологий и мобильность человеческих ресурсов.
В этих условиях образование и наука должны быть на переднем крае преобразований. Ведущие экономики мира достигают процветания только за счет высокого уровня человеческого капитала. Этому способствуют новые образовательные стратегии и политики.
Современный этап модернизации казахстанской системы образования и науки предполагает доступность для каждого качественного дошкольного воспитания и школьного образования, возможность получить новые профессиональные навыки в колледже и университете, развить исследовательские и творческие компетенции.
Принятый в 2011 году Закон Республики Казахстан "О науке" открыл новые возможности для передовых научных достижений.
Развитие казахстанской науки во благо интересов экономики и бизнеса обозначено в Законе Республики Казахстан "О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности".
В 2015 году внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан "Об образовании". Законодательно регламентируется поэтапный переход на обновленное содержание школьного образования, дуальное обучение, получение первой рабочей профессии в колледжах бесплатно, переход от государственной аттестации к независимой аккредитации колледжей и вузов и др.
Особый статус и государственная поддержка молодежи обозначены в новом Законе Республики Казахстан "О государственной молодежной политике".
Тем самым создана основа для реализации новых образовательных стратегий и научных достижений.
Программа разработана на основе Плана Нации "100 конкретных шагов" с учетом ведущих мировых трендов.
Программа прошла широкое обсуждение в педагогической и научной общественности. Учтены предложения работодателей, бизнес-сообщества и международных экспертов.


3. Анализ текущей ситуации

В Глобальном индексе конкурентоспособности 2015 - 2016 года Всемирного экономического форума (далее – ВЭФ) Казахстан занимает 42 позицию среди 140 стран мира. Из 12 индикаторов образования и науки прогресс достигнут по 8, в том числе по качеству системы образования и научно-исследовательских организаций, доступу школ к интернету, доступности исследовательских и образовательных услуг.
Прогресс страны в достижении целей развития тысячелетия отмечает ЮНЕСКО. Казахстан входит в десятку стран-лидеров по индексу развития образования.
Образование – один из трех основных субъективных факторов рейтинга человеческого развития Программы развития организации объединенных наций (далее – ПРООН). В 2015 году Казахстан вошел в группу стран с высоким уровнем развития, заняв 56-е место среди 188 экономик мира.
Значительный прогресс Казахстана в охвате детей от 1 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением отмечен ЮНЕСКО в докладе "Образование для всех 2000 - 2015 годов: достижения и вызовы".
Значительно улучшены результаты казахстанских 15-летних обучающихся по математической и естественно-научной грамотности в PISA-2012.
Казахстанские школьники стали серьезными конкурентами зарубежным сверстникам в международных интеллектуальных олимпиадах и научных соревнованиях. В национальной копилке страны только в 2015 году 252 золотых, 336 серебряных и 579 бронзовых медалей.
В 2015 году впервые студенты колледжей страны приняли участие в международном чемпионате WorldSkills Competition в Бразилии. В общекомандном зачете Казахстан занял 50 позицию среди 55 стран мира.
Признана соответствующей международным стандартам образовательная деятельность высшей школы страны. Девять университетов отмечены в рейтинге QS-2015.
В 2013 году Казахстан занял 27 позицию среди 170 стран мира в Глобальном индексе развития молодежи. Международные эксперты отмечают положительные тенденции трудоустройства и участия молодежи в политической жизни страны.
2016 год ознаменован ратификацией Казахстаном Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования и Конвенции о правах инвалидов. Все положения конвенций обозначены в законодательстве страны, в том числе и Законе Республики Казахстан "Об образовании". Доступность качественного обучения для всех на основе полного равенства в зависимости от способностей и желания каждого реализуется на всех уровнях казахстанского образования.
Это стало возможным благодаря целевой поддержке всех инициатив образования и науки на государственном уровне, частным сектором и гражданской общественностью страны.
Вместе с тем в контексте новых вызовов сложного и динамично развивающего мира имеются факторы, сдерживающие обеспечение высокого качества образования и науки.
Приоритетными направлениями в период 2011 - 2015 годов стали подготовка законодательной базы, инфраструктурное развитие и наращивание ресурсного потенциала образования и науки.

Категория: Нормативтік құжаттар

 

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы

Автор: admin от 25-02-2019, 08:50, посмотрело: 374

0
"Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық

және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы"

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің

2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 16 қарашадағы № 660 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 9 желтоқсанда № 14500 болып тіркелді

БҰЙЫРАМЫН:

1. "Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5191 болып тіркелген, "Заң газетінің" 2008 жылғы 30 мамырдағы № 81 (1307) санында жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Ж.А. Жонтаева) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрықтың көшірмесін мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң қызметі және халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Э.А. Суханбердиеваға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


<!-- [if !supportLineBreakNewLine] -->
<!-- [endif] -->

Білім және ғылым министрі

Е. Сағадиев

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Қорғаныс министрі

_____________ С. Жасұзақов

" " _____________ 2016 год

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Мәдениет және спорт министрі

_____________ А. Мұхамедиұлы

13 желтоқсан 2016 годҚазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 16 қарашадағы
№ 660 бұйрығына
қосымшаҚазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2008 жылғы 18 наурыздағы
№ 125 бұйрығымен бекітілгенБастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім
алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және
қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер


1. Осы Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі (бұдан әрі - Ереже) "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 19) тармақшасына сәйкес әзірленді және меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың тәртібін айқындайды.

2. Осы Ережеде мынадай анықтамалар қолданылады:

1) білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау - бұл жалпы білім беретін оқу бағдарламасына сәйкес ағымдағы сабақ барысында мұғалім жүргізетін білім алушылардың білімдерін жүйелі тексеру;

2) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу пәнін оқып аяқтағаннан кейін оның бөлігінің немесе барлық көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;

3) білім алушыларды қорытынды аттестаттау - білім алушылардың тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында қарастырылған оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында жүргізілетін рәсім.

2-тарау. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау,
аралық аттестаттау жүргізудің тәртібі

3. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылауды барлық оқу пәндері бойынша мұғалімдер 2-11 (12)-сыныптарда оқу жылының бірінші тоқсанынан (жарты жылдығынан) бастап жүргізеді.

1-сыныптың бірінші жартыжылдығында оқу материалын меңгеру деңгейіне баға қойылмайды.

4. 1-11 (12)-сыныптардың білім алушыларының пәндер бойынша жылдық бағасы тоқсандық (жартыжылдық) бағалардың негізінде қойылады.

5-11 (12) сыныптардың білім алушыларының пәндер бойынша қорытынды бағасы тоқсандық, жылдық және емтихан бағаларының негізінде қойылады.

Тоқсандық, жартыжылдық, жылдық және қорытынды бағаларды қайта қарауға рұқсат етілмейді.

5. Бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз бағалары бар 2-4-сыныптардың білім алушылары үшін ауызша, жазбаша немесе тест тапсырмалары нысанындағы бақылау жұмыстары қайта ұйымдастырылады. Бақылау жұмыстарының қорытындысы бойынша "3", "4", "5" деген бағаларын алған білім алушылар келесі сыныпқа көшіріледі.

6. Бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз бағалары бар 5-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушылары аралық аттестаттауға жіберіледі.

Үш немесе одан да көп пәндерден қанағаттанарлықсыз бағалары бар 2-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушылары аралық аттестаттауға жіберілмейді, қайта оқу жылына қалдырылады.

1-сынып білім алушылары психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның ұсынымдары және ата-аналардың (баланың заңды өкілдерінің) келісімі бойынша қалдырылған білім алушыларды қоспағанда, қайта оқу жылына қалдырылмайды.

7. 5-8 (9), 10 (11) сыныптардағы білім алушыларды аралық аттестаттау оқу жылы аяқталғаннан кейін 31 мамырға дейін жүргізіледі. Аралық аттестаттау оқу пәндерінің тізбесі (екіден артық емес), нысандары мен өткізу мерзімдері мектептің педагогикалық кеңесінің (бұдан әрі – педагогикалық кеңес) шешімімен белгіленеді.

8. Бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз қорытынды бағалары бар 5-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушылары осы пәндер бойынша қайта аралық аттестаттаудан өтеді. Жазғы каникул кезеңінде осы білім алушыларға тиісті пәндер бойынша оқу тапсырмалары беріледі.

9. Қайта аттестаттау оқу жылы аяқталғаннан кейін 3 аптадан соң жүргізіледі. Қайта аттестаттау кезінде қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған жағдайда, білім алушылар қайта оқу жылына қалдырылады.

10. 2-8 (9), 10 (11) сыныптардан келесі сыныпқа барлық оқу пәндері бойынша жылдық және қорытынды бағалары "3", "4", "5" болған білім алушылар көшіріледі.

11. Барлық оқу пәндері бойынша жылдық бағалары "5" болған 5-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушылары келесі сыныпқа емтихансыз көшіріледі.

3-тарау. Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу тәртібі

12. Негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеру білім алушылардың міндетті қорытынды аттестаттауымен аяқталады және мынадай нысандарда өткізіледі:

1) 9 (10) сыныптардың білім алушылары үшін қорытынды бітіру емтихандары;

2) 11 (12) сыныптардың білім алушылары үшін мемлекеттік бітіру емтихандары.

13. 1-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушыларына қорытынды аттестаттау қарастырылмайды.

14. Қорытынды аттестаттауға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (бұдан әрі - МЖМБС) талаптарына сәйкес үлгілік жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген 9 (10), 11 (12) сыныптардың білім алушылары жіберіледі.

15. Негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген 9 (10) сынып білім алушылары төрт пәннен емтихан тапсырады, оның біреуі таңдау бойынша.

16. 9 (10) сынып білім алушылары үшін қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі:

1) ана тілі мен әдебиетінен жазбаша емтихан (оқыту тілі бойынша) (гуманитарлық циклдегі пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептердің білім алушылары үшін – шығарма, қалған білім алушылар үшін - диктант);

2) математикадан жазбаша емтихан;

3) орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен ауызша емтихан және қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінен ауызша емтихан;

4) таңдау бойынша пәннен (физика, химия, биология, география, геометрия, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, әдебиет, шетел тілі (ағылшын, француз, неміс), информатика) ауызша емтихан;

17. Жалпы орта білім берудің жалпы білім беру оқу бағдарламаларын меңгерген 11 (12) сынып білім алушылары бес емтихан түрінде қорытынды аттестаттау тапсырады, олардың біреуі таңдау бойынша.

18. 11 (12) сынып білім алушыларын қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі:

1) ана тілі және әдебиетінен (оқыту тілі) эссе нысанында жазбаша емтихан:

2) алгебра және анализ бастамалары пәнінен жазбаша емтихан;

3) Қазақстан тарихынан ауызша емтихан;

4) орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен және қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінен тестілеу;

5) таңдау бойынша пәннен (физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзі тарихы, әдебиет, шетел тілі (ағылшын, француз, неміс), информатика) тестілеу.

19. 9 (10) сынып білім алушыларына емтихан жұмыстарының материалдарын облыстардың, Астана және Алматы қалаларының білім басқармалары (бұдан әрі – білім басқармалары), 11 (12) сынып білім алушылары және республикалық мектептердің 9 (10) сынып білім алушылары үшін емтихан жұмыстарының материалдарын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі - Министрлік) дайындайды.

20. Негізгі орта білім беру деңгейінің 9 (10) сыныбында диктантқа 2 астрономиялық сағат, шығармаға 4 астрономиялық сағат, математикаға (жазбаша) 3 астрономиялық сағат (физика-математика бағытындағы пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптарда - 4 сағат) бөлінеді.

21. 11 (12) сыныпта эссе жазуға 3 астрономиялық сағат, алгебра және анализ бастамаларына 5 астрономиялық сағат бөлінеді.

Қорытынды аттестаттаудан өтетін ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін мектептің ұсынымдарына сәйкес Білім алушыларды қорытынды аттестаттау жөніндегі емтихан комиссиясының (бұдан әрі - Комиссия) шешімімен емтихан тапсыру кезінде қосымша уақыт беріледі.

22. Бір және екі пәннен жылдық қанағаттанарлықсыз баға алған 9 (10) сыныптардың білім алушылары қорытынды аттестаттау өткенге дейін жазбаша немесе тест тапсырмалары нысанында қосымша бақылау жұмыстарын орындайды.

23. Білім алушыларды денсаулық жағдайлары бойынша "Технология", "Алғашқы әскери дайындық" немесе "Дене тәрбиесі" оқу пәндерінен босату оларды келесі сыныптарға көшіруге және қорытынды аттестаттауға жіберуге әсер етпейді.

24. Негізгі орта білім туралы куәлікке қосымшаға енгізілетін оқыған пәндерден "5" деген бағасы бар 9 (10) сынып бітірушілеріне "Мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 39 бұйрық) бекітілген нысанға сәйкес негізгі орта білім туралы үздік куәлік беріледі.

25. Жалпы орта білім туралы аттестатқа қосымшаға енгізілетін оқыған пәндерден бағалары "5" болған 11 (12) сынып бітірушілеріне № 39 бұйрықпен бекітілген нысанға сәйкес жалпы орта білім туралы үздік аттестат беріледі.

26. Жақсы мінез-құлық танытқан және 5-11 (12) сыныптар аралығында барлық пәндерден жылдық және қорытынды бағалары "5" болған және жалпы орта білімі бойынша қорытынды аттестаттаудан "5" деген бағаға өткен 11 (12) сынып бітірушілеріне № 39 бұйрықпен бекітілген нысанға сәйкес жалпы орта білім туралы "Алтын белгі" аттестаты және "Алтын белгі" белгісі беріледі.

27. Қорытынды аттестаттаудың нәтижесі бойынша:

1) бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз баға алған 9 (10) және 11 (12) сыныптардың білім алушылары мектепте тиісті оқу пәндері бойынша емтихан нысанында қайта қорытынды аттестаттаудан өтуге жіберіледі;

2) үш және одан көп пәндерден қанағаттанарлықсыз бағалар алған 9 (10) сыныптың білім алушылары қайта оқу жылына қалдырылады;

3) үш және одан көп пәндерден қанағаттанарлықсыз бағалар алған 11 (12) сыныптың білім алушыларына "Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 289 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 289 бұйрық) бекітілген нысанға сәйкес білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама беріледі.

Келесі оқу жылы аяқталғаннан кейін № 289 бұйрықпен бекітілген нысанға сәйкес білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама алған білім алушылар мектепте тиісті оқу пәндері бойынша емтихан нысанында қайта қорытынды аттестаттаудан өтеді.

28. Тиісті оқу пәндері бойынша 9 (10) сыныптардың білім алушылары үшін қайта бітіру емтихандарын және 11 (12) сыныптардың білім алушылары үшін мемлекеттік бітіру емтихандарын өткізу мерзімін білім басқармалары, сондай-ақ білім басқармаларының келісімі бойынша аудандық және қалалық білім бөлімдері, республикалық мектептердің білім алушылары үшін Министрлік белгілейді.

29. Қайта қорытынды аттестаттаудың емтихан материалдарын тестілеу немесе жазбаша (эссе), ауызша нысанда мектептер өздігінен әзірлейді.

Қайта қорытынды аттестаттаудан өткен 9 (10) сынып білім алушыларына № 39 бұйрықпен бекітілген негізгі орта білім туралы куәлік беріледі.

Қайта қорытынды аттестаттаудан өткен 11 (12) сынып білім алушыларына № 39 бұйрықпен бекітілген жалпы орта білім туралы аттестат беріледі.

30. Барлық жалпы білім беретін пәндерден үлгеретін білім алушылар қорытынды аттестаттаудан білім басқармалары басшыларының бұйрықтарымен, республикалық мектептердің білім алушылары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің (бұдан әрі – Министр) бұйрығымен мынадай жағдайларда босатылады:

1) денсаулық жағдайына байланысты;

2) І - II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар;

3) жазғы оқу-жаттығу жиындарына қатысушылар, халықаралық олимпиадаларға (жарыстарға) қатысу үшін Қазақстан Республикасының құрама командасына үміткерлер.

31. Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан босату туралы бұйрықтар мынадай құжаттар негізінде шығарылады:

1) осы Ереженің 30-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген білім алушылар санаты үшін "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген, № 035-1/е нысанына сәйкес дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы;

2) осы Ереженің 30-тармағында көрсетілген білім алушылар санаты үшін мектептің педагогикалық кеңесінің шешімінен көшірме және мектептің қолдау хаты;

3) осы Ереженің 30-тармағында көрсетілген білім алушылар сана

Категория: Нормативтік құжаттар

 

Үлгі қағидалар

Автор: admin от 25-02-2019, 08:46, посмотрело: 194

0 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары

1. Осы Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленген және меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына (бұдан әрі – білім беру ұйымдары) оқуға қабылдау тәртібін айқындайды.

2. Білім беру ұйымдары оқуға қабылдауды Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңға осы Қағидаларға, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес, білім беру қызметін көрсету үшін білім алушылардың ата-аналарымен және өзге де заңды өкілдерімен жасалған шарттар негізінде жүзеге асырады.

3. Білім алушылардың қатарына қабылдау білім беру ұйымының басшысы бұйрығының негізінде іс жүргізіледі.

4. Сыныптарды даярлық деңгейі және даму дәрежесі бойынша жасақтауға рұқсат етілмейді. Бұл ретте сыныптағы шекті сыйымдылық 25 білім алушыдан аспайды.

5. Білім беру ұйымдарына білім алушыларды қабылдау кезінде білім беру ұйымдарының басшылары білім беру қызметін көрсету үшін балалар немесе білім алушылардың ата-аналарымен және өзге де заңды өкілдерімен шарт жасайды.

6. Білім алушыларға және білім алушылардың ата-аналарымен және өзге де заңды өкілдеріне осы Қағидалармен, жергілікті атқарушы органдар бекітетін білім беру ұйымының жарғысымен, білім беру қызметін жүргізу құқығы берілетін лицензияға, білім беру ұйымдарына қабылдау қағидаларымен және білім беру процесін ұйымдастыруды регламенттейтін басқа да құжаттармен танысуға мүмкіндік беріледі.

7. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар баланың ата-анасының немесе өзге заңды өкілдерінің келісімімен педагогикалық-медициналық-психологиялық консультацияның (ПМПК) қорытындысы ескеріле отырып жүзеге асырылады.

8. Баланың немесе білім алушының ата-аналары және өзге де заңды өкілдері білім алу үшін кез келген білім беру ұйымын таңдауға құқығы бар.

9. Білім беру ұйымына қабылдаудан бас тартқан жағдайда білім алушының ата-аналары немесе басқа заңды өкілдері тұрғылықты жері бойынша жергілікті білім басқармаларына шағымданады.

2 бөлім. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің

жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібі10. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары дайындық деңгейіне қарамастан білім беру ұйымының аумағында туратын барлық балаларды қолжетімділігімен ағымдағы күнтізбелік жылы алты жасқа толатын барлық балалардың бірінші сыныпқа қабылдануын қамтамасыз етеді.

Бұл ретте білім алушылардың ата-аналары мен заңды өкілдеріне басқа да білім беру ұйымдарын таңдау құқығы беріледі.

Бірінші сыныпқа балаларды қабылдау үшін мынадай құжаттар қажет:

1) баланың ата-анасынан және өзге де заңды өкілдерінен өтініш;

2) баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі;

3) денсаулық жағдайы туралы анықтама (026/у-3 нысаны);

4) 3x 4 көлеміндегі фото - 2 дана.

Бастауыш білім беру ұйымының бірінші сыныбына баратын балалардың ата-аналары мен заңды өкілдерінен өтініш қабылдау ағымдағы күнтізбелік жылдын 1 маусымы мен 30 тамызы аралығында жүргізіледі.

11. Балаларды мамандандырылған білім беру ұйымдарынан, гимназия, лицейлерден басқа бастауыш білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының бірінші сыныбына қабылдау кезінде, емтихандар, тестілеулер, сынақтар, конкурстар жүргізілмейді.

Мектепке дейінгі мекемелерде болмаған немесе мектепалды даярлықтан өтпеген балалар үшін білім беру ұйымдары оқу жылы басталғанға дейін даярлық курстарын ұйымдастырады.

12. Білім алушыларды бастауыш және негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы сыныптарына қабылдау білім беру ұйымының аумағында тұратын білім алушылардың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып жүзеге асырылады.

13. Жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының оныншы және он бірінші сыныптарына білім алушыларды қабылдау білім беру ұйымының аумағында тұратын білім алушылардың қол жетімділігімен және білім алушының жеке өтінішінің не олардың ата-аналары немесе басқа заңды өкілдерінің өтініші және негізгі орта білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты болғанда жүзеге асырылады.

Өтініштерді қабылдау негізгі орта білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжатты бергеннен кейін басталады.

14. Білім алушыларды гимназия, лицейдің оныншы және он бірінші сыныптарына қабылдау гимназия, лицейдің жарғысына сәйкес білім алушының жеке өтінішінің не олардың ата-аналары немесе басқа заңды өкілдерінің өтініші және негізгі орта білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты болғанда жүзеге асырылады.

15. Гимназиялар және лицейлер білім беру ұйымының аумағында тұратын білім алушылардың қол жетімділігімен Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында айкындалған міндетті білім көлемін алуын қамтамасыз ету үшін білім алушыларға жалпы білім беретін сыныптарды құрады.

16. Мамандандырылған білім беру ұйымдарына қабылдау конкурс негізінде жүзеге асырылады.

17. Мамандандырылған білім беру ұйымдары оқуға қабылдаудың қосымша конкурстық турларын белгілейді. Білім алушыларды іріктеудің мазмұны мен нысаны, қабылдау тәртібі, ауыстыру және бітіру тәртібі аталған білім беру ұйымының жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Категория: Нормативтік құжаттар

 
 

Нормативтік құжаттар

Автор: admin от 15-02-2019, 20:39, посмотрело: 184

0

Нормативно – правовые документы

Конституция Республики Казахстан

 

Казақстан республикасының заңы Білім туралы (2011.24.10. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

 

-Трудовой Кодекс РК от 23 ноября 2015 года 414 – V ЗРК

-«ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫ – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытықазақстан республикасының президенті - елбасы Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ  қазақстан халқына жолдауы

- Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам "Егемен Қазақстан", 2012 ж. 10 шілде

- О борьбе с коррупцией Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. N 267

- Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338(с изменениями и дополнениями от 09.06.2011 г.)

 

 - «Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования».

Постановлением Правительства РК от 19 июня 2013 года №635 внесены изменения в постановление от 24 декабря 2007 года № 1270

 

 Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080

 - Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2013 года № 8424

 - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 179. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2015 года № 10275

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА развития образования Республики Казахстан

на 2011 - 2020 годы Указ Президента Республики Казахстан 7 декабря 2010 года  № 1118

 

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы Астана, 2016

 

- Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 591-II

О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности

изменениями и дополнениями по состоянию на 31.10.2015 г.)

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2012 года № 873 Об утверждении Типового комплексного плана по усилению воспитательного компонента процесса обучения во всех организациях образования

Государственный общеобязательный стандарт среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденный постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года №1080 (ГОСО РК 1.4.002-2012).

- Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 (ГОСО РК 1.4.002-2012).

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года №1684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков».

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года №499 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов, в том числе Типовых правил организаций образования, реализующих дополнительные образовательные программы для детей».

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц».

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (с последними изменениями от 31 мая 2014 года № 598).

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 1119 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством образования и науки Республики Казахстан, местными исполнительными органами в сфере образования и науки» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.06.2014 г.).

- Приказ Министра образования и науки РК от 20 декабря 2013 года №557 «Об утверждении типовых учебных планов дошкольного  образования Республики Казахстан».

- Приказ Министра образования и науки РК от 25 июля 2013 года №296 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки РК от 8 ноября 2012 года №500 «Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования РК».

- Приказ Министра образования и науки РК от 27 ноября 2013 года №471 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки РК от 8 ноября 2012 года №500 «Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования РК».

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 февраля 2014 года №61 «О внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года №500 «Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан».

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года №115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций».

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 мая 2013 года №206 «Об утверждении Типовых правил деятельности видов дошкольных организаций».

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 сентября 2013 года №375 «Об утверждении Типовых правил деятельности по видам общеобразовательных организаций (начального, основного среднего и общего среднего образования)».

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 июня 2013 года №228 «Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций дополнительного образования для детей».

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 июля 2013 года №258 «Об утверждении Типовых правил деятельности видов специальных организаций образования для детей с ограниченными возможностями в развитии».

- Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2013 года №400 «Об утверждении перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях, разрешенных к использованию в организациях образования».

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 ноября 2013 года №460 «Об утверждении перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях».

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 апреля 2014 года №127 «О внесении изменения и дополнений в приказ и.о. Министра образования и науки РК от 27 сентября 2013 года №400 «Об утверждении перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях, разрешенных к использованию в организациях образования».

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 апреля 2014 года №132 «О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 августа 2002 года №593 «О Положении «О порядке проведения эксперимента по совершенствованию структуры и содержания 12-летнего среднего общего образования».

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года №573 «О проведении апробации функционирования попечительских советов в некоторых организациях образования» (с последними изменениями от 19 августа 2013 года № 350).

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2013 года №439 «Об утверждении Правил подушевого финансирования среднего образования».

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении Методики подушевого нормативного финансирования среднего образования» 30 октября 2013 года № 440.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «О проведении апробации подушевого нормативного финансирования среднего образования» 4 ноября 2013 года № 447.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 97 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования»(с изменениями и дополнениями от 09.07.2013 г.).

Подробнее

 

Категория: Нормативтік құжаттар

 

Қамқоршылық кеңес ұйымы

Автор: admin от 8-02-2019, 20:27, посмотрело: 384

0

 


Хабарландыру


 

Төмендегі қағидалар бойынша Отар ауылындағы №41 орта мектебінде Қамқоршылық кеңес құрылады.


1) білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілердің құқықтарының сақталынуына, сонымен қатар білім беру мекемелерінің шотына түсетін қайырымдылық көмектің жұмсалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асырады;

 
2) білім беру ұйымының жарғысына өзгерістер және / немесе толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар әзірлейді;

 
3) білім беру ұйымынын дамытудың басым бағыттыры бойынша ұсынымдарды әзірлейді;

 
4) қазақстандық азаматтардың отбасына жетім және ата-аналардың қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру мәселелері жөнінде шараларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлейді;

 
5) қайырымдылық көмек түрінде білім беру ұйымдарына түскен қаржыны бөлуге қатысады және оның мақсатты жұмсалуы туралы шешім қабылдайды;

 
6) білім беру ұйымдарының бюджетін қалыптастыру барысында ұсыныстарды әзірлейді;

 
7) тисті саланың уәкілетті органына немесе білім саласындағы жергілікті атқарушы органына Қамқоршылық кеңестің білім беру ұйымының жұмысында анықтаған кемшіліктерді жою туралы ұсыныстар енгізеді;

 
8) білім беру ұйымы басшысының білім беру ұйымының қызметті туралы; оныңішінде білім беру қызметін, ұсыну сапасы, қайырымдылық көмектің жұмсалуы және қазақстандық азаматтардың отбасыларына жетім және ата аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру мәселесі жөнінде шараларды қабылдау туралы есебін тыңдайды;

 
9) білім беру ұйымы қызметінің мәселелері бойынша конференцияларға, кеңестерге, семинарларға қатысады;

 
10) білім беру ұйымының қызметімен, білім беру ұйымындағы білім алушыларға және тәрбиеленушілерге жасалған жағдайлармен танысады, білім беру ұйымының психологын қатыстыра отырып, олармен әңгімелеседі.

 
Өз ойларынызды қосыңыздар..
 
Мекен-жайымыз: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Отар ауылы


Көше атауы: Самал №2
Байланыс телефоны: +77263671373
Электронды пошта: sh41@mail.ru

 


Категория: Қамқоршылық кеңес ұйымы